תקנון האתר

אתר זה מפעיל חנות וירטואלית לציבור הגולשים לרכישת מוצרים שונים לרבות של המותג “טאצ'” (להלן: “המוצרים”).

החברה המפעילה את האתר הינה ‘טאצ’ אונליין בע”מ’ (להלן: “החברה”).

רכישת איזה מהמוצרים המפורסמים ו/או המשווקים באתר ובחנות הוירטואלית כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולהצהרת המזמין ו/או מקבל השירות כי קרא, הבין והסכים למלוא התנאים המפורטים שלהלן ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

גלישה באתר כמוה כקבלה אוטומטית של כל התנאים בתקנון זה והסכמה לפעול לפיהם.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

במעמד הרכישה באתר זה הנך נדרש להצהיר ולאשר את ההוראות שלהלן:

 • הנך מעל גיל 18.
 • קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו.
 • עצם קנייתך באתר מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אל הלקוח דואר אלקטרוני פירסומי לגבי המוצרים המשווקים באתר.
 1. הזמנת מוצרים

החברה מציעה למכירה מגוון מוצרים המפורסמים ו/או המשווקים באמצעות אתר זה (להלן: “מוצרים”).

יודגש כי קבלת ההזמנה לרכישת מוצר מסוים (להלן: “הזמנתך”), מותנית וכפופה לכך שהמוצר יימצא במלאי של החברה יצרנית המוצרים.

לחברה לא תהיה כל אחריות להימצאות המוצרים במלאי, שכן לעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למזמין, במידה והמוצר שהוזמן אזל במלאי, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. במידה והמזמין יאשר את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה. במידה ויחליט המזמין לדחות את ההצעה, תימחק ההזמנה בגין המוצר החסר.

 

 1. אופן ביצוע הזמנה:
 • א. רק לאחר קבלת התשלום בפועל עבור המוצרים, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, וזאת בכפוף לאמור לעיל ובתנאי שהמוצרים קיימים במלאי.
 • ב. אספקת המוצרים שהוזמנו מחייבת כי ההזמנה תתקבל ותיקלט אצל החברה באופן תקין וכשהיא מכילה את מלוא הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב המזמין. תקלות ושיבושים בקליטת ההזמנה ובעיבודה אינם באחריותה של החברה.
 • ג. במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, לרבות בתמונה, בתיאור, במחיר או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה.
 • ד. על המזמין להקפיד למלא את פרטיו באופן מלא ושלם. אם יתברר כי פרטי הזיהוי שגויים, לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה לרבות כי המוצרים שהוזמנו יגיעו אל המזמין.
 • ה. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים שסופקו ע”י המזמין בעת ההזמנה, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 • ו. המזמין יקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. מילוי פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או ע”פ כל דין.
 1. מועד אספקה:

החברה לא תהיה אחראית במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטתה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ללקוח (להלן: “האירועים”). אירועים כאמור, יכללו תקלות במחשוב ו/או בכל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ו/או מלחמה ו/או מצב חירום ו/או מגיפה ו/או סגר ו/או נזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקים של החברה.

בכל אחד מהמקרים שלעיל, החברה תהא רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של המזמין, במידה וחויב, ולמזמין לא תהא כל תביעה ו/או דרישה מהחברה, מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, בכל אחד מהמקרים שלעיל, לא יהא המזמין רשאי להגיש תביעה ו/או לפתוח בכל הליך משפטי כנגד החברה, מכל סוג שהוא.

 

 1. מחירים ותשלומים:

חיוב המזמין יתבצע באמצעות אמצעי התשלום, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בעמוד עגלת הקניות.

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.

 

 1. ביטול עסקה:

  המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות כל דין החלות על העסקה.

במידה והמוצר שהוזמן כבר סופק למזמין, יהא רשאי המזמין לבטל את העסקה בכפוף לכך שישלח לחברה את המוצר חזרה, כשהוא שלם, תקין ולא נעשה בו כל שימוש מצד המזמין. רק לאחר קבלת המוצר במשרדי החברה, יוחזר למזמין התשלום בגין ההזמנה.

היעדר יכולת לנהל את האתר ו/או לספק את המוצרים:

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, לא תוכל החברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המזמינים, כולם או חלקם.

“כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, אירוע בטחוני, פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ו/או מלחמה ו/או מצב חירום ו/או מגיפה ו/או סגר ו/או נזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקים של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

 1. קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני של האתר לרבות תוכנו, הינן רכושה הבלעדי של החברה. אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בדרך אחרת במידע מהאתר.

 

 1. דין ושיפוט

הדין החל על ההזמנה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת ביחס לרכישת מהאתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד תוך שלילת סמכותם של בתי המשפט האחרים.

 

 1. כללי:

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בעת ביצוע רכישת מוצר כלשהו באתר זה, מסכים המזמין לכל תנאי תקנון זה ומתחייב לפעול לפיו.

 

 1. יצירת קשר עם החברה:

בכל שאלה, בירור, פגיעה בזכות או דיווח על תוכן פוגע, יש ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת המייל: touchonline@shaniv.com